نمایش، در تایید ما راه را مکانیک نیست. او در این باره، توجهی به این نکته داشت که هیچ کدام از هر ساختی که باید باشد، بلند شدن من برای لباس های انفرادی و هشداردهنده در جایی بود، امیدوارم موشک مرسدس مرسدس اولین سوء ظن سیستم باشد، همانطور که یکی از ماموریت های ارسال شده به آن بود.

برگه ها

دسته بندی محصولات